Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mevcut İş Yapma Şekillerimizi Nasıl Değiştiriyor?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mevcut İş Yapma Şekillerimizi Nasıl Değiştiriyor?

Yazı Dizisi No:1

Av. Begüm Feyzioğlu

6698 sayıl Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. KVKK veri sorumlusu gerçek ve tüzel kişilere sıkı yükümlülükler getirmektedir. KVKK günümüzde özellikle Kurum’un karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından verilen yüksek idari para cezaları sebebiyle sıklıkla gündeme gelmekte, hatta gazete haberlerine konu olmaktadır. Kurul tarafından verilebilecek güncel idari para cezaları, ihlalin niteliğine ve etkisine göre 9.013 TL’den başlamakta ve 1.802.636 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Kurul’un verdiği idari para ceza tutarlarının yüksekliği elbette iş hayatında da büyük yankı ve tedirginlik uyandırmaktadır.

KVKK Mevcut İş Yapma Şekillerinin Değiştirilmesini Mecbur Kılmaktadır. Bu Süreçte Veri Sorumlusu Şirketlerin Avukatlardan Profesyonel Destek Alması ve Eksikliklerini Tamamlaması Kritiktir.

Kurul tarafından veri sorumlusu tüzel veya gerçek kişilere re’sen veya şikâyet üzerine denetime gelinebilmekte, bilgi ve belge talebinde bulunabilmekte, idari ve hukuki yaptırım uygulanabilmektedir. KVKK ve ilgili sair mevzuat mevcut iş yapma şekillerinin değiştirilmesini, kişisel veri güvenliğinin öncelik hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Veri sorumlusu faaliyetlerinin KVKK’ya ve ilgili sair mevzuata uygun hale getirilmesinde ve bunun kanuna uygun şekilde belgelenmesinde avukatlardan profesyonel destek alınması idari para cezası ve beraberinde gelecek itibar kaybı riskini azaltmaktadır.

Kurul Kararları KVKK Uygulamasının Şekillendirilmesinde Neden Önemlidir?

 • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku henüz çok yeni bir hukuk alanıdır.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 yılında yürürlüğe girmişse de kanun hakkındaki toplumsal farkındalık yavaş yavaş oluşmakta ve artmaktadır.
 • Kanun uygulaması henüz çok net değildir.
 • Kanun, yönetmelikler ve ilgili sair mevzuat henüz tüm soru işaretlerini cevaplamak için yeterli değildir.
 • Bu bağlamda, Kurul kararları aydınlatıcı olmakta, mevzuatın düzenlemediği alanlara açıklık getirmektedir.

Kurul Hakkında Temel Bilgiler

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) ve Teşkilatı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK)  “Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Teşkilat” bölümünde düzenlenmiştir.

KVKK madde 19 uyarınca Kurum mali, idari özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz bir kurumdur. Kurum’un merkezi Ankara’da olup şu an için taşrada şubesi bulunmamaktadır.

KVKK madde 20 uyarınca Kurum; kişisel verilerin korunması alanında değerlendirmelerde bulunmak ve incelemeler yapmak ile yetkilendirilmiştir. Madde 19 uyarınca ise Kurul, Kurum’un karar organı olarak yetkilendirilmiştir.

Kurul’un görev ve yetkileri madde 22’de düzenlenmiştir ve son derece geniştir. Kurul:

 • Şikâyet üzerine veri sorumlularını denetleyebilir,
 • Herhangi bir şikâyet olmaksızın ihlal iddiasını öğrenmesi halinde re’sen harekete geçebilir.
 • Yaptığı denetimlerde veri sorumlularının kanuni yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini inceler.
 • Denetlediği veri sorumlularından bilgi ve belge talebinde bulunabilir. Bu halde veri sorumluları istenilen bilgi ve belgeleri 15 gün içerisinde Kurul’a ibraz etmekle yükümlüdür.
 • Herhangi bir ihlal tespit etmesi halinde Kurul, veri sorumlusu hakkında idari yaptırımlara karar verebilir.
 • Veri sorumluları hakkında idari yaptırımlara karar vermenin yanında Kurul düzenleyici işlem yapabilir ve mevzuatta net olarak açıklanmayan hususlara açıklama getirebilir.

Kurula kanun tarafından verilen görev ve yetkiler incelendiğinde Kurul kararlarının incelenmesinin kişisel verileri koruma hukukunu anlamakta ne denli önemli olduğu görülecektir. Denetleyici bir organ olmanın yanında Kurul aynı zamanda düzenleyici işlem yaparak ilgilileri bağlayıcı ve genel nitelikte hukuk kuralları yaratarak mevzuatı geliştirmektedir. Bu sebeple Kurul kararlarının düzenli takip edilmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir