5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Takibi Şikayete Bağlı Suçlar

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Takibi Şikayete Bağlı Suçlar

Avukat Görkem GÜNAL

Feyzioğlu Avukatlık Bürosu Avukatı

TCK Madde 86/2 
Kasten Yaralama suçunda daha az cezayı gerektiren hal:
-Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olması hali

TCK Madde 89/5
Taksirli Yaralama (Bilinçli Taksir hali hariç)

TCK Madde 102 
Cinsel Saldırı

TCK Madde 104/1 
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

TCK Madde 105 
Cinsel Taciz

TCK Madde 106/2. cümle 
Malvarlığına Yönelik Tehdit

TCK Madde 116/1 
Konut Dokunulmazlığının İhlali

TCK Madde 117/1 
İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali

TCK Madde 123 
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma

TCK Madde 125-131 
Hakaret (Kamu Görevlisine Görevinden Ötürü İşlenen Hariç)

TCK Madde 139 
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Veri Yok Etmeme Hariç)

TCK Madde 144 
Hırsızlık Suçunda daha az cezayı gerektiren haller
-Paydaş ve elbirliği ile malik olunan mal üzerinde hırsızlık
-Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla hırsızlık

TCK Madde 146 
Kullanma Hırsızlığı

TCK Madde 151 
Mala Zarar Verme

TCK Madde 155 
Güveni Kötüye Kullanma

TCK Madde 156
Bedelsiz Senedi Kullanma

TCK Madde 159 
Dolandırıcılık Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Haller:
-Hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla suç işlenmesi

TCK Madde 160 
Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf

TCK Madde 167/2 
Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep

TCK Madde 209/1
Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması

TCK Madde 233/1 
Aile Hukukunda Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali

TCK Madde 239/1-2 
Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması

TCK Madde 342/2 
Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı İşlenen Hakaret Suçu